Bergvärme till höghus och radhus

Besparingar med en hållbar och miljövänlig energilösning

Välj grön energi och spara

Den ekologiska och till stor del självförsörjande bergvärmen ökar ständigt i popularitet bland höghus- och radhusbolag, eftersom bergvärme är den mest kostnadseffektiva uppvärmningsformen också i större fastigheter. Fossila bränslen såsom fjärrvärme och olja, har haft en stigande prisutveckling i årtionden och det syns naturligtvis i ökade energikostnader. Det är möjligt och lönsamt att installera bergvärme i ett äldre hög- eller radhus som tidigare har uppvärmts med olja eller fjärrvärme. Det befintliga radiatornätverket kan nästan alltid anslutas till bergvärmesystem och på så sätt kan äldre fastigheter göras energieffektiva. Koldioxidavtrycket minskar och jorden blir grönare!

När man överväger en investering i en bergvärmeanläggning, är det bra att komma ihåg att detta investeringen höjer också värdet på hög- och radhusbolag. På bostadsmarknaden har hög- och radhuslägenheter med bergvärme en bättre position.

Staten stöder energirenoveringar med ARA energistöd (energistöd till bostadsbolag)

Priset för borrning av energibrunn bestäms av brunndjupet, och brunndjupet bestäms i sin tur av fastighetens uppvärmningsenergibehov. Ju större fastigheten är, desto djupare energibrunn behövs. Priset för borrning av energibrunnar påverkas, förutom djupet, också av antalet brunnar och följande faktorer:

  • Jordart
  • Jorddjupen före berggrunden nås
  • Antal foderrör
  • Längd på kollektorslang samt mängden kollektorvätska

Priset för en energibrunn till ett höghus?

Bergvärme till höghus och radhus – Projektet fortskrider

Maalämpöprojekti alkaa esiselvityksellä

Bergvärmeprojektet börjar med en kartläggning där man kartlägger energiförbrukningen i höghus-/radhusfastigheter och…

samlar in information under flera år. I kartläggningen bestäms antalet energibrunnar samt hur djupa de ska vara

Man ska också ta i beaktande att i ett höghus är det oftast möjligt att återanvända spillvärme genom värmeåtervinning, beroende på fastighetens ventilationssystem. Med hjälp av värmeåtervinning är det möjligt att dra nytta av spillvärme som annars skulle blåsas ut och på detta sätt kanske minska antalet energibrunnar, utöver att minska deras djuphet.

Efter att kartläggningen är klar gör vi en plan för genomförandet av bergvärmesystemet och ger en offert. Efter att offerten har blivit godkänd kan man ansöka om borrlov från kommunens byggnadstillsynen och när lovet har beviljats kan vi börja borra energibrunnarna.

Maalämpöprojekti alkaa esiselvityksellä

Tidigare var det utmanande att få tillräckligt många energibrunnar på en smal radhus- / höghustomt, så att man skulle kunna täcka det…

uppvärmningsbehov som krävs för en stor fastighet med dem. Tack vare ny teknik är det numera möjligt att borra tom. 450 m djupa energibrunnar och naturligtvis så behövs det mängdvis färre sådana djupare energibrunnar än de ca. 200 meters djupa brunnarna.

Vanligtvis borras energibrunnar för radhus och höghus djupare än för egnahemshus. Vi borrar normalt ca. 250 meter på en dag, vilket innebär att vi kan borra cirka 4-6 energibrunnar per vecka, beroende på brunnarnas djuphet. På stadsmiljöer är det särskilt viktigt att borrkaxet som uppstår under borrningen ledas in i en skräddarsydd container, så att det inte finns något borrkax kvar på gården efter borrningen. Ifall vi borrar på ett tättbefolkat område kan vi använda en separationscontainer där stenmjölet kan separeras från vattnet ännu mer noggrant. Efter rengöring kan vattnet infiltreras i marken.

energiakaivojen porauksen jälkeen asennetaan lämmönkeruuputkisto

Efter borrning av energibrunnar grävs markslang ner. Slutligen utjämnas markytan och färdigställs till dess ursprungliga nivå.

Professionell borrning av energibrunnar

Det är möjligt att borra geoenergibrunnar vid behov, till exempel på en parkeringsplats, eftersom energibrunnar inte behöver underhållas i framtiden.

I detta fall skyddas energibrunnarna med stålkåpor och sedan kan parkeringsområdet asfalteras och man kan köra fast med lastbilar på parkeringsplatsen.

Locken på energibrunnarna som har borrats på gräsmattan täcks med jordlager så att de inte stör exempelvis gräsklippning.

På husets sockel fästs små identifieringsskyltar där positionerna för energibrunnar markeras. Energibrunnar påverkar inte på något sätt användningen av rad- / höghusets gård.

Geokaivot Oy - Professionell på energibrunnar.

Vi avslutar bergvärmeinstallationen / arbetet innanför fasaden och pinnen överförs till vår pålitliga samarbetspartner. De fortsätter arbetet inne i objektet och ansvarar för installationen och igångsättningen av bergvärmesystemet.”

Frågor om energibrunnar?

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss. Vi berättar gärna mera för dig hur installation av bergvärme till rad- / höghus går till.

Observera också att en rad- / höghusfastighet med markvärme kan kylas på sommaren med bergkyla på ett billigt och miljövänligt sätt. Dessutom stöder staten energisaneringar av bostadsbolag med betydande energistöd (ARA).