Borrning

Borrkaxet från borrningen samlas upp i en container.

Leverans av container och borrutrustning

Innan arbetet inleds kommer en container att levereras till platsen för att samla upp den jordart (stenpartiklar, sand och vatten) som uppstår vid borrningen av energibrunnarna. Container behöver en yta på cirka 4-5 kvadratmeter och placeras nära borrplatsen, på ett avstånd av högst 25 meter från borrplatsen. Brunnarnas placering är redan fastställd när de energibrunnarna beställs.

Om vattnet pumpas till det allmänna avloppssystemet krävs också en separat separationscontainer för att rena vattnet. Containerna levereras med lastbil till borrningsställen, så gatan utanför platsen måste hållas fri från alla hinder under leveransen. På borrningsområdet måste det finnas tillräckligt med utrymme eftersom det behövs plats för borriggen utöver containern, vilket tar upp ungefär 2 meter i bredd och 3-6 meter i längd. Lastbilen och andra borrningsutrustningar som finns på dess flak måste vara högst 50 meter från platsen där energibrunnar borras. Dessutom krävs det el och vatten för borrning.

”Välj Geokaivot Oy – proffs på energibrunnar”

Borrning av energibrunnar.

Borrning av energibrunnar och hantering av restprodukter från borrning.

Den totala tiden som krävs för energiborrning varierar och beror på djupet och antalet energibrunnar. Vid borrning av energibrunnar krävs kranvatten, eftersom det hjälper till att samla upp fin stenmjöl. Vi hanterar detta borrningsavfall på ett ansvarsfullt sätt genom att leda bort stenmjöl och vatten till en container, där stenmjölen faller till botten och vattnet pumpas till en lämplig plats på områden. Stenmjölen transporteras bort från platsen till en deponi eller annan liknande plats.

Installation av kollektorrör

När borrningen är klar installerar vi, vid en tidpunkt som vi kommit överens om med kunden, kollektorrör och markslang som leder till fastigheten, som vi vanligtvis gräver ner till ett djup av 40-70 cm. Vi borrar in i objektet med en diamantborr. Tillsammans med installatören av bergvärmepumpen bestämmer vi var bergvärmesystemet ska placeras i fastigheten. När vi har slutfört borrningen flyttas arbetsprocessen in i fastigheten till värmepumpsleverantören, som i sin tur utför installationen och driftsättningen av det bergvärmesystemet.

Efter borrning av installeras kollektorrör.
Borrningsrapport om borrning

Borrningsrapport och ytterligare instruktioner

Vi skickar kunden en rapport om energiborrningen via e-post när borrningen är klar.

Om du har frågor om energiborrning så kontakta oss, vi hjälper dig gärna.